Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o Policji Krajowej

z dnia 27 listopada 2013 r.

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmiany z 
2 września 2014,
23 grudnia 2014,
25 lutego 2015,
3 lipca 2015,
13 grudnia 2015,
25 lipca 2016,
29 listopada 2016,
24 maja 2017,
21 listopada 2017,
16 grudnia 2017.

Artykuł 1

 1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.
 2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.
 3. [Uchylony.]

Artykuł 2

 1. Prezesa Policji Krajowej powołuje Prezydent na trzymiesięczną kadencję.
 2. Prezydent może odwołać Prezesa Policji Krajowej przed upływem kadencji.
 3. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3

 1. Policjantem może zostać obywatel Republiki Bialeńskiej, który nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.
 2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.
 3. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.
 5. Policjant może pozostawać w służbie czynnej lub stanie spoczynku.
 6. Policjant służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.
 7. Policjant w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Policji Krajowej, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn nie pozostaje już w dyspozycji Policji Krajowej. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia na służbę procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego policjanta z zachowaniem jego dawnego stopnia.
 8. Policjant w stanie spoczynku traci uprawnienia na forum przysługujące z racji służby w Policji Krajowej, za wyjątkiem tych wynikających z innych niż służba przesłanek.

Artykuł 4

 1. W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:  
  1) Korpus dyrektorów:       
  a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),      
  b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),       
  c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2) Korpus komisarzy:      
a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),     
b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),      
c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),      
d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),      
e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3) Korpus inspektorów:     
a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),      
b) Inspektor (numer 4 na załączniku),
c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4) Korpus policjantów:      
a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),      
b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2. Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

a) Stopnie w Policji Krajowej są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych.

Artykuł 5

 1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.
 2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.
 3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.
 4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

 1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.
 2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.
 3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.
 4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 6a

 1. Policjant ma prawo ukarać grzywną każdą osobę, której zachowanie ma negatywny wpływ na porządek publiczny, lecz nie stanowi ono przestępstwa.
 2. Grzywna to określona część majątku sprawcy, która zostaje mu odebrana na rzecz Skarbu Państwa.
 3. Jednorazowo nałożona grzywna nie może być niższa niż 1% majątku sprawcy ani wyższa niż 15% majątku sprawcy.
 4. Osobie ukaranej grzywną przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni odwołania od decyzji o ukaraniu do Sądu Ludowego.

Artykuł 7

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku, a w razie uporczywego niestosowania się do zasad poprawnej pisowni – ma prawo ukarać daną osobę grzywną.

Artykuł 8

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9

[Uchylony.]


Artykuł 10

[Uchylony.]