Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o podziale terytorialnym Republiki Bialeńskiej

U S T A W A

z dnia 22 listopada 2022 roku

o podziale terytorialnym Republiki Bialeńskiej


Artykuł 1.

Niniejsza ustawa reguluje podział terytorialny Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Terytorium Republiki Bialeńskiej dzieli się na regiony oraz Protektorat Wojskowy Wysp Przyjaźni pozostający pod zarządem Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

1. Obszar całej Wyspy Bialenii oraz wysp Ahara i Fjara tworzy Emirat Bialenii.
2. Emirat Bialenii zarządzany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub powołanego przez niego Emira.
3. Zarząd nad regionem powinien być sprawowany ze ścisłym uwzględnieniem woli ludu, rozumianego jako ogół zamieszkujących region obywateli Republiki Bialeńskiej i mogących gromadzić się jako Komitet Ludowy Emiratu Bialenii.

Artykuł 4.

1. Obszar całej Wyspy Anatolii tworzy Wilajet Anatolii.
2. Wilajet Anatolii zarządzany jest przez Arkadaga reprezentującego region wobec władz zwierzchnich Republiki Bialeńskiej.
3. Arkadaga powołuje na czas nieokreślony Prezydent Republiki Bialeńskiej z uwzględnieniem woli ludu, rozumianego jako ogół zamieszkujących region obywateli Republiki Bialeńskiej.
4. Zarząd nad regionem powinien być sprawowany ze ścisłym uwzględnieniem woli ludu, który może gromadzić się jako Komitet Ludowy Wilajetu Anatolii.

Artykuł 5.

Za zgodą Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej regiony mają prawo utrzymywać formacje porządkowe stanowiące siły rezerwowe Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ograniczenia w zakresie liczebności i wyposażenia tych formacji ustanawia Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Formacje o charakterze ściśle policyjnym mogą być tworzone także za zgodą Prezesa Policji Krajowej, który sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Artykuł 6.

Granice regionów oraz Protektoratu Wojskowego Wysp Przyjaźni określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Artykuł 8.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc:

a) Ustawa z dnia 10 marca 2022 roku o utworzeniu regionu autonomicznego Aharii,
b) Ustawa z dnia 10 marca 2022 roku o Rzeszy Bialeńskiej,
c) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2020 roku o tytułach honorowych,
d) Ustawa z dnia 11 maja 2019 roku o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej,
e) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku o gwardiach regionów,
f) Ustawa z dnia 29 maja 2019 roku o gwardiach lennych.

2. Gwardia Rzeszy Bialeńskiej oraz Aharskie Siły Samoobrony nie ulegają rozwiązaniu i jako siły rezerwowe Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej zostają oddane pod bezpośrednie zwierzchnictwo Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, który uzyskuje prawo do samodzielnego określenia zasad ich dalszego funkcjonowania, jak również do ich przekształcania i rozwiązywania.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]