Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ludowy Komitet Sprawiedliwości

Lud Bialenii sprawuje władzę sądowniczą za pośrednictwem Ludowego Komitetu Sprawiedliwości, który jest jednym z dwóch konstytucyjnych, ogólnokrajowych komitetów ludowych. W jego skład może wejść każdy obywatel, który uważa się za osobę kompetentną, cechującą się nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem społecznym. Do zadań Komitetu należą:

(1) orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;
(2) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
(3) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
(4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.

Pracami Ludowego Komitetu Sprawiedliwości kieruje Sekretarz, wyłaniany przez członków spośród swojego grona. W przypadku każdej sprawy Sekretarz wyznacza spośród członków Komitetu skład orzekający, którego członek lub członkowie nie mogą być związani z daną sprawą, zaś w szczególności nie mogą pozostawać stroną bądź świadkiem w postępowaniu, wyrażać publicznie swojego zdania dotyczącego sprawy, ani też pozostawać autorem bądź współautorem aktu normatywnego, którego dotyczy sprawa. W przypadku, gdy ze sprawą związany jest Sekretarz skład orzekający wyznaczają kolektywnie wszyscy członkowie Komitetu, którzy nie są związani ze sprawą.

Instancję odwoławczą od wyroków i orzeczeń Ludowego Komitetu Sprawiedliwości jest Powszechny Kongres Ludowy.

Do czasu wydania nowych regulacji Komitet funkcjonuje w oparciu o procedury, na bazie których działała wcześniej Rada Republiki.