Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prezydent Republiki Bialeńskiej

W świetle obecnej Konstytucji Prezydent Republiki, zwany także Konduktorem, jest głową państwa i najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej, którą powierzył mu Lud.

Kieruje on polityką zagraniczną, reprezentuje państwo bialeńskie na arenie międzynarodowej, sprawuje zwierzchnictwo nad wojskiem, nadaje obywatelstwo, ordery, odznaczenia oraz tytuły. Jest również najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych – mianuje i odwołuje (podlegającego mu bezpośrednio) Dowódcę Sił Zbrojnych oraz decyduje o polityce obronnej oraz o użyciu Sił Zbrojnych.

Konduktor przewodniczy Powszechnemu Kongresowi Ludowemu, choć w praktyce zastępuje go w tym zakresie mianowany przez niego Sekretarz Generalny. Kieruje również pracami Ludowego Komitetu Regionów – osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego Sekretarza. Mianuje głowy regionów w osobach Emira Bialenii i Arkadaga Anatolii.

W szczególnym wypadku Prezydent Republiki może ogłosić stan wyjątkowy.

Prezydenta Republiki wspomaga Gabinet złożony z Wiceprezydenta, będącego głównym zastępcą głowy państwa, oraz Ministrów, którzy zwyczajowo stoją na czele kancelarii (ministerstw). Zakres kompetencji każdego z Ministrów ustala Prezydent niejako wydzielając je ze swoich własnych uprawnień.

Sukcesja prezydencka

Prezydent Republiki wybierany jest przez Powszechny Kongres Ludowy na półroczną kadencję, która kończy się w momencie złożenia przysięgi przez następcę. Jedna osoba może sprawować urząd głowy państwa maksymalnie przez dwie kadencje pod rząd. Przed upływem własnej kadencji Konduktor ma prawo zaproponować Kongresowi jednego kandydata na swojego następcę. W przypadku jego odrzucenia ma miejsce klasyczna elekcja, w której bierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel.

Powszechny Kongres Ludowy może odwołać Prezydenta Republiki przed upływem kadencji głosami dwóch trzecich ogólnej liczby swoich członków. W przypadku, gdy Prezydent Republiki utraci urząd jego obowiązki do czasu wyboru następcy wykonują kolejno: Wiceprezydent Republiki lub jeden z członków Gabinetu, uprzednio wyznaczony przez Prezydenta Republiki albo Sekretarz Generalny. W przypadku, gdy takiej osoby nie mianowano każdy spośród członków Powszechnego Kongresu Ludowego ma prawo przejąć przewodnictwo obrad, lecz wyłącznie w celu przeprowadzenia elekcji nowego Prezydenta Republiki.

Proporzec Prezydenta

Pałac Prezydencki

Contact

  • Wolnograd