Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rzesza Bialeńska – Wolne Miasta

Uwaga: artykuł opisuje sytuację sprzed 22 listopada 2022 roku, gdy rozwiązana została Rzesza Bialeńska.

Wolne miasta Rzeszy są, obok lenn, jedną z dwóch głównych form działalności samorządowej. Podczas gdy latyfundia są co do zasady inicjatywami indywidualnymi w przypadku miast mamy do czynienia ze wspólnotą, w skład której poza założycielem lub aktualnym zarządcą mogą wchodzić inni mieszkańcy, niekoniecznie posiadający obywatelstwo Bialenii. Należy jednak pamiętać, że w danym momencie można być obywatelem tylko jednego wolnego miasta. Można natomiast łączyć bycie mieszkańcem lub zarządcą wolnego miasta z godnością lennika. Aby założyć wolne miasto należy najpierw podjąć decyzję co do jego lokalizacji. Organizm taki może zostać założony na surowym korzeniu, ale lepiej jest jeśli powstaje na bazie istniejącej miejscowości – liczba niezagospodarowanych miejsc jest w Rzeszy dosyć duża stąd nie ma wielkiego sensu budowanie wszystkiego od początku. W tego typu decyzjach potencjalni założyciele mogą liczyć na pomoc Lwa Wolnogradu – warto porozmawiać z nim już na etapie przygotowywania wniosku. Podobnie jak lenna wolne miasta posiadają określone terytorium – może ono obejmować nie tylko terytorium głównej miejscowości, ale także obszar większej aglomeracji z miasteczkami i wsiami pomocniczymi. 

Nawet jeśli o erygowanie wolnego miasta wnioskuje grupa ludzi powinni oni wyznaczyć spośród siebie Założyciela, który później automatycznie zostaje tymczasowym zarządcą.

Powinien on przedstawić Lwu Wolnogradu następujące informacje: 

  • nazwę wolnego miasta,
  • projekt aktu prawnego określającego podstawowe zasady jego ustroju,
  • krótki opis wizji przyszłego organizmu,
  • herb lub inny symbol,
  • mapę z zaznaczonym proponowanym zasięgiem terytorialnym wolnego miasta. 

Po weryfikacji podania Lew wydaje uroczysty akt, który jest publikowany w Dzienniku Praw Rzeszy, a także tworzy poddział w dziale Rzeszy według instrukcji udzielonych przez Założyciela. Nadaje również miast statut – również zgodnie z propozycją zawartą we wniosku. Ewentualne zmiany statutu należą już do kompetencji stosownych organów miejskich. 

Podobnie jak lennicy również wspólnoty miejskie posiadają dużą dowolność w kreowaniu własnego ustroju, klimatu i realiów narracyjnych. Zwyczajowo wyznacza się jednoosobowy organ wykonawczy („głowę miasta”) oraz kolegialny organ uchwałodawczy – najczęściej złożony ze wszystkich mieszkańców. Ich nazewnictwo jest jednak sprawą dowolną: na przykład w Wolnogradzie gospodarz nosi tytuł Lwa, a w Porcie Arthurberg  – Miecznika.

W wolnym mieście może powstać milicja porządkowa – wówczas stanowi ona część Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, ale podlega rozkazom głowy wspólnoty lub innego urzędnika lokalnego. Władze wolnych miast, najczęściej ich głowy, zasiadają w Sejmie Rzeszy – nazywa się ich wówczas Plenipotentami. Waga ich głosu jest uzależniona od aktualnej liczby realnych mieszkańców danego miasta (1 mieszkaniec = 15 głosów). 

Większość zasad związanych z funkcjonowaniem wolnych miast reguluje Prawo miejskie, uchwalone przez Sejm Rzeszy: 

W Rzeszy Bialeńskiej istnieją dwie odznaki przeznaczone dla osób działających w wolnych miastach: odznaki „Zasłużony Mieszkaniec Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej” oraz „Zasłużony Gospodarz Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej”. 

Odznaka „Zasłużony Gospodarz Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej”

Odznaka „Zasłużony Mieszkaniec Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej”

WOLNE MIASTA