Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe, które z chwilą wprowadzenia obecnej Konstytucji zastąpiło Parlament, jest najwyższym organem władzy w Republice Bialeńskiej, w ramach którego Naród bezpośrednio sprawują władzę ustawodawczą. Konstytucja określa je mianem gwaranta niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. W zakresie polityki zagranicznej organ ten ratyfikuje umowy międzynarodowe. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy aktywni obywatele Republiki. Każdemu z nich przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej oraz kierowania interpelacji względem Prezydenta Republiki i dowolnego członka Gabinetu. Wobec każdego z Ministrów Zgromadzenie może też wyrazić wotum nieufności, co obliguje Prezydenta do natychmiastowego odwołania współpracownika. Konstytucja dopuszcza też odwołanie samego Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe.

Zgromadzenie, pracujące w oparciu o Regulamin Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej, stanowi prawo podejmując ustawy oraz uchwały zwykłą większością głosu. Większość bezwzględna co do zasady wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby obywateli. Kiedy ustawa zostaje przyjęta trafia na biurko Prezydenta, który podpisuje ją. Odmowa złożenia podpisu oznacza weto prezydenckie, które może zostać przełamane większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Jeśli Prezydent podpisze ustawę zostaje ona opublikowana, ale przez 48 godzin trwania okresu vacatio legis weto może zgłosić jeszcze Rada Republiki. Tego rodzaju weto również może zostać odrzucone przez Zgromadzenie na takich samych zasadach, co weto prezydenckie.

Obradom Zgromadzenia formalnie przewodniczy Prezydent, ale w praktyce zastępuje go w tym zakresie Przewodniczący pro tempore, którego głowa państwa powołuje spośród obywateli.

Zgromadzenie Narodowe zakończyło działalność wraz z wprowadzeniem w życie nowej Konstytucji (13 lutego 2023 roku).

Contact

  • Wolnograd