Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kodeks Cywilny

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I
CZĘŚĆ OGÓLNA

Artykuł 1

 1. Niniejsza ustawa reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosować należy normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych posiada osoba fizyczna od momentu zarejestrowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3

 1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna traci z momentem śmierci.
 2. Za zmarłą uznaje się osobę fizyczną, która rzeczywiście zmarła w świecie realnym, złożyła oświadczenie o swojej v – śmierci albo nie zalogowała się na forum Republiki Bialeńskiej przez okres co najmniej roku.
 3. Uznanie za zmarłą odbywa się każdorazowo w drodze postanowienia Sądu Ludowego.

Artykuł 4

Miejscem pobytu jest miejscowość wpisana w profilu osoby fizycznej.

Artykuł 5

 1. Osobami prawnymi są Skarb Państwa, Krajowa Rada Informatyczna, zrzeszenia oraz inne organizacje, którym ustawa szczególna nadaje osobowość prawną.
 2. Osoba prawna działa przez swoje organy na podstawie przepisów prawa oraz własnych aktów wewnętrznych.
 3. Osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych od momentu powstania do chwili likwidacji.

Artykuł 6

 1. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności wolność, cześć, swoboda sumienia, imię i nazwisko oraz pseudonim, herb rodowy, avatar, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, pozostają pod szczególną ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej innymi przepisami.
 2. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym bezprawnym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia, może on żądać usunięcia skutków tego naruszenia od osoby, która się go dopuściła, a także żądać zadośćuczynienia.

Artykuł 7

 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź zawodową.
 2. Przedsiębiorca działa pod dowolnie obraną firmą.
 3. Firma podlega ochronie na zasadach określonych w artykule 6 ustępie 2.

Artykuł 8

(uchylony)

Artykuł 9

 1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z przepisów prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.
 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z prawem, prowadząca do jego obejścia oraz sprzeciwiająca się zasadom współżycia społecznego.
 3. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby.
 4. Jeżeli przepis prawa bądź wola stron zastrzega dla czynności prawnej określoną formę, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.

Artykuł 10

 1. Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.
 2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.
 3. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.

Artykuł 11

Nieważne z mocy prawa jest oświadczenie woli:
a) złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
b) złożone dla pozoru;
c) złożone przez osobę znajdującą się pod wpływem błędu.

Artykuł 12

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, wszystkie roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu z upływem trzydziestu sześciu tygodni.

ROZDZIAŁ II
PRAWO RZECZOWE

Artykuł 13

Własność jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

Artykuł 14

Właściciel może dowolnie rozporządzać swoją własnością, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Artykuł 15

 1. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.
 2. Do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
 3. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy współwłaścicieli bądź wyrokiem Sądu Ludowego.

Artykuł 16

 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.
 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Artykuł 16a

 1. Obok własności wyróżnia się użytkowanie lenne będące ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Użytkowanie lenne jest prawem do używania i pobierania pożytków z nieruchomości tworzącej lenno.
 3. Tworzenie, nadawanie i znoszenie lenn określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Artykuł 17

 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.
 2. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Artykuł 18

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 19

 1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia.
 2. Osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Artykuł 20

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

ROZDZIAŁ IV
PRAWO SPADKOWE

Artykuł 21

Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób w myśl poniższych przepisów.

Artykuł 22

 1. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
 2. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
 3. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Artykuł 23

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie w formie pisemnego testamentu.

Artykuł 24

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu, spadek dziedziczy w całości Skarb Państwa.

ROZDZIAŁ V
PRAWO RODZINNE

Artykuł 25

1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy nupturienci złożą przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń obywatelem oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński.2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy nupturienci złożą oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński przed duchownym związku wyznaniowego, zarejestrowanego w Republice, a tenże duchowny poinformuje o tym w ciągu siedmiu dni o tym fakcie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 26

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wzajemnej pomocy, wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Artykuł 27

 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd Ludowy.
 2. Na zgodne żądanie małżonków, gdy nie zechcą oni orzekania o winie rozkładu pożycia, małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

Artykuł 28

 1. Przysposobienie następuje w drodze złożenia oświadczenia przez przysposabiającego i przysposobionego przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń urzędnikiem.
 2. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.
 3. Przez przysposobienie powstaje między przysposobionym, a przysposabiającym taki stosunek, jak między rodzicami i dziećmi.

Artykuł 29

 1. Zarówno przysposabiający jak i przysposobiony, mogą z ważnych powodów żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez Sąd Ludowy.
 2. Na zgodne żądanie stron stosunku przysposobienia, stosunek ten może zostać rozwiązany poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.


ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 30

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.