Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: administrator

Tygodnik Bialeński (6 XII 2022)

Iwan Pietrow zrezygnował z funkcji Dowódcy Sił Zbrojnych RB

4 grudnia na ręce Prezydenta Bialenii Ametysta Faradobusa Marszałek Iwan Pietrow złożył rezygnację z stanowiska Dowódcy Sił Zbrojnych RB. Rezygnację przyjął Prezydent Faradobus, który mianował Marszałka Pietrowa Dowódcą Wojsk Lądowych.

Odbyło się rozdanie Nagród Yobla w Muratyce

Dziś w Zwierzogrodzie odbyło się wręczenie Nagród Yobla. Jest to kontynuacja inicjatywy, która powstała w roku 2019.

Oto laureaci tegorocznych Nagród Yobla:

Ta, która próbuje ale jej nie wychodzi – JKM Aleksandra Długoogoniasta,
Rozczarowanie Roku 2022 – Iwan Pietrow,
Postopisarz 2022 – Heinz Werner-Gruner,
Niedoceniany Świr 2022 – Głos pusty,
Ustawowy Świr 2022 – Kaspar Waksman-Dëter,
Narracyjny Świr 2022 – Anastasia Windsachen,
Nordackie Wydarzenie Roku 2022 – Uruchomienie programu Espada Cëtie System,
Włodarz Władzy Ustawodawczej Roku 2022 – Głos pusty,
Głowa Państwa Roku 2022 – Alfred król Winkulii,
Osobowość Roku 2022 – Heinz Werner-Gruner.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Ustawa o Rzeszy Bialeńskiej [zniesiona]

z dnia 10 marca 2022

Artykuł 1

  1. Kolosalny Związek Obszarników jest autonomiczną wspólnotą samorządową Republiki Bialeńskiej, w ramach której jednoczą się lennicy i mieszkańcy wolnych miast.
  2. Alternatywną nazwą oficjalną Kolosalnego Związku Obszarników jest Rzesza Bialeńska. Ilekroć w tekście niniejszej ustawy pada nazwa „Rzesza” rozumie się przez to Rzeszę Bialeńską.
  3. Granice administracyjne Rzeszy obejmują obszar historycznych regionów Oceanii, Pomorza, Polesia, Półwyspu Lisewskiego, a także cały obszar Anatolii. Dokładny zasięg terytorium Rzeszy określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 2

Na terytorium Rzeszy obowiązują wszystkie akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej. Prawo miejscowe nie może stać w sprzeczności z tymi aktami.

Artykuł 3

Sejm Rzeszy, rozumiany jako zgromadzenie wszystkich lenników i przedstawicieli wszystkich wolnych miast, wybiera Lwa Wolnogradu, który jako zwierzchnik Rzeszy reprezentuje ją przed władzami zwierzchnimi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4

Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje godność Wikariusza Rzeszy. W uzasadnionych przypadkach Wikariusz Rzeszy wykonuje niektóre obowiązki Lwa Wolnogradu.

Artykuł 5

Kwestie związane z funkcjonowaniem Rzeszy, które nie zostały uregulowane przez akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, rozstrzygają właściwe organa Rzeszy.

Artykuł 6

  1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Ustawa o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej z dnia 11 maja 2019 – w zakresie dotyczącym Rzeszy Bialeńskiej.
  2. Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Załącznik: terytorium Rzeszy Bialeńskiej

Ustawa o utworzeniu regionu autonomicznego Aharii [zniesiona]

z dnia 10 marca 2022

Artykuł 1

  1. Aharia jest autonomicznym regionem wchodzącym w skład Republiki Bialeńskiej.
  2. Granice administracyjne Aharii obejmują obszar dawnej Dżamahiri Bialeńskiej czyli historycznych terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomii Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii.
  3. Szczegółowe granice Aharii określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 2

Na terytorium Aharii obowiązują wszystkie akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, a prawo miejscowe nie może stać w sprzeczności z tymi aktami.

Artykuł 3

  1. Władzę na terenie Aharii sprawuje Duumwirat Najwyższych Strażników, złożony z Ajatollaha czyli przywódcy duchowego i religijnego oraz Emira czyli przywódcy wojskowego i administracyjnego.
  2. Reprezentują oni region przed władzami zwierzchnimi Republiki Bialeńskiej – przy czym w koniecznych przypadkach reprezentacji jednoosobowej, rolę tą spełnia jeden z Najwyższych Strażników, co jest uzgadniane wewnętrznie i ogłaszane władzom Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4

W przypadku długotrwałej nieobecności obu Najwyższych Strażników i nie wyznaczenia osób ich zastępujących – rolę przywódcy i reprezentacji regionu przejmuje Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5

Kwestie związane z funkcjonowaniem Aharii, które nie zostały uregulowane przez akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, rozstrzyga Duumwirat Najwyższych Strażników.

Artykuł 6

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Artykuł 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej. z dnia 11 maja 2019 – w zakresie dotyczącym Dżamahiriji Bialeńskiej.

Załącznik: Obszar regionu autonomicznego Aharia