Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

z dnia 18 stycznia 2019 r.

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 4.10.2020

Artykuł 1.
[Absencja Prezydenta]

Absencją Prezydenta jest zapowiedziana lub niezapowiedziana nieobecność Prezydenta Republiki Bialeńskiej w pełnieniu powierzonych mu funkcji.

Artykuł 2.
[Absencja zapowiedziana]

 1. Prezydent może ogłosić swoją absencję na drodze postanowienia. 
 2. Postanowienie ogłaszające zapowiedzianą absencję musi zawierać:
  a) okres absencji;
  b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 3. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta jest Wiceprezydent, a jeżeli nie został powołany lub jest nieobecny w systemie informatycznym ponad 3 dni to Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel, jeżeli Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 3.
[Absencja niezapowiedziana]

 1. Absencja niezapowiedziana oznacza nieobecność Prezydenta w systemie informatycznym, która przekroczyła 3 doby oraz nie została uprzednio zapowiedziana zgodnie z artykułem poprzedzającym i trwa do momentu powrotu Prezydenta.
 2. Absencję niezapowiedzianą stwierdza Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego Bialeńskiej na drodze postanowienia.
 3. Postanowienie ogłaszające niezapowiedzianą absencję musi zawierać:
  a) datę rozpoczęcia absencji;
  b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza tydzień, Zgromadzenie Narodowe podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.
 5. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta jest Wiceprezydent, a jeżeli nie został powołany lub jest nieobecny w systemie informatycznym ponad 3 dni to Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel Republiki Bialeńskiej, jeżeli Przewodniczący nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 3a.
[Absencja wiceprezydenta]

Przepisy ustawy dotyczą również Wiceprezydenta, pełniącego obowiązki pod nieobecność Prezydenta.

Artykuł 4.
[Przepis końcowy]

Ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.