Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o gwardiach regionów [zniesiona]

z dnia 11 września 2019

Artykuł 1.

Regiony Republiki Bialeńskiej czyli Rzesza Bialeńska, Dżamahirija Bialeńska oraz Departament Wysp Przyjaźni mają prawo do utworzenia gwardii.

Artykuł 2.

Gwardie są uzbrojonymi formacjami, które na terenach regionów mogą pełnić funkcje wojskowe, policyjne i reprezentacyjne.

Artykuł 3.

 1. Dowódcą Gwardii Rzeszy Bialeńskiej jest Lew Wolnogradu.
 2. Dowódcą Gwardii Dżamahiriji jest Burmistrz Bengazi.
 3. Dowódcą Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni jest Gubernator.
 4. Władze regionów mogą wyznaczyć inną osobę do kierowania gwardią.

Artykuł 4.

Struktury, nazewnictwo, wizerunek i oznakowanie gwardii regionów tworzone są całkowicie dowolnie przez władze regionów.

Artykuł 5.

 1. Gwardia Rzeszy składa się z elementu centralnego oraz kontyngentów wystawianych przez lenników posiadających swoje gwardie lenne.
 2. Element centralny Gwardii Rzeszy może liczyć 15000 ludzi.
 3. Uprawnienia do posiadania sprzętu przez element centralny określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, przy czym nie mogą one być niższe niż uprawnienia przysługujące Katechtonowi lub jego odpowiednikowi – zgodnie z ustawą o gwardiach lennych.
 4. Lennicy, którzy wystawiają kontyngenty do Gwardii Rzeszy mają prawo do zwiększenia swoich gwardii o 20%, a uprawnienia dotyczące sprzętu dla tych kontyngentów są zgodne z ustawą o gwardiach lennych i podniesione o jeden poziom w stosunku do posiadanego tytułu.

Artykuł 6.

 1. Liczebność Gwardii Dżamahiriji jest sumą uprawnień jej mieszkańców – zgodnych z ustawą o gwardiach lennych i jest zwiększona o 15000 ludzi.
 2. Uprawnienia sprzętowe Gwardii Dżamahiriji są zgodne z ustawą o gwardiach lennych na poziomie mieszkańca Dżamahiriji, który posiada najwyższy tytuł.
 3. Uprawnienia do posiadania sprzętu przez dodatkowy, 15-tysięczny element Gwardii Dżamahiriji określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, przy czym nie mogą one być niższe niż uprawnienia przysługujące Katechtonowi lub jego odpowiednikowi – zgodnie z ustawą o gwardiach lennych.

Artykuł 7.

 1. Liczebność Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni jest sumą uprawnień jego mieszkańców – zgodnych z ustawą o gwardiach lennych i jest zwiększona o 15000 ludzi.
 2. Uprawnienia sprzętowe Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni są zgodne z ustawą o gwardiach lennych na poziomie mieszkańca Wysp Przyjaźni, który posiada najwyższy tytuł.
 3. Uprawnienia do posiadania sprzętu przez dodatkowy, 15-tysięczny element Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, przy czym nie mogą one być niższe niż uprawnienia przysługujące Katechtonowi lub jego odpowiednikowi – zgodnie z ustawą o gwardiach lennych.

Artykuł 8.

Nadzór nad przestrzeganiem ustaleń ustawowych dotyczących kształtowania i działania gwardii regionów sprawuje Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 9.

 1. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach tworzenie gwardii regionów o liczebności i uzbrojeniu większym niż przewidują to artykuły 5 i 6 na mocy indywidualnie rozpatrywanych wniosków.
 2. Decyzję taką wydaje Prezydent Republiki Bialeńskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 10.

 1. Gwardia Rzeszy może całkowicie swobodnie operować na terenie Rzeszy Bialeńskiej.
 2. Gwardia Dżamahiriji może całkowicie swobodnie operować na terenie Dżamahiriji Bialeńskiej.
 3. Gwardia Departamentu Wysp Przyjaźni może całkowicie swobodnie operować na terenie Departamentu Wysp Przyjaźni.
 4. Za te tereny uznaje się teren lądu przynależnego do Rzeszy, Dżamahiriji i Departamentu Wysp Przyjaźni oraz wody przybrzeżne przylegające do morskiej granicy tych regionów.
 5. Przemieszczanie się elementów gwardii regionów na teren innego regionu wymaga zgody władz regionu, na którego teren udaje się gwardia innego regionu oraz powiadomienia o tym fakcie Dowódcy Sił Zbrojnych.
 6. Gwardie regionów nie mogą w żaden sposób utrudniać przemieszczania się i działania Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 11.

W przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego lub wojny gwardie regionów zostają podporządkowane Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej z zachowaniem swojego wewnętrznego dowództwa i struktur organizacyjnych.

Artykuł 12.

W przypadku nieprzestrzegania zapisów ustawy, stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa  – gwardia regionu może zostać rozwiązana samodzielną decyzją Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub na wniosek Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 13.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Jednocześnie traci moc ustawa z 27 lipca 2019 o Gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji Bialeńskiej.