Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o kryteriach uznania innych mikronacji [zniesiona]

z dnia 3 maja 2019

Artykuł 1.

Republika Bialeńska uznaje państwowość mikronacji, która:

a) Posiada stałą liczbę aktywnych obywateli (przez takowych rozumie się osoby o statusie obywatela w danej mikronacji, które wyczerpują bialeńskie kryteria zachowania uzyskanego obywatelstwa), nie mniejszą niż 3,

b) Posiada aktywne miejsce publiczne,

c) Istnieje od co najmniej 30 dni,

d) Posiada suwerenną władzę,

e) Nie zagraża terytorium, bytowi, państwowości lub innym żywotnym interesom Republiki Bialeńskiej,

f) Nie budzi zastrzeżeń ani żadnych podejrzeń co do posiadania więcej, niż jednej tożsamości przez mieszkańca, bądź mieszkańców.

Artykuł 2.

Republika Bialeńska wycofuje uznanie, gdy mikronacja przestaje spełniać warunki uznania. Nie wycofuje się uznania, gdy zostało ono zawarte w oddzielnym traktacie.

Artykuł 2a.

Organ Republiki Bialeńskiej uprawiony przez ustawę do ratyfikacji umów międzynarodowych, nie może dokonać ratyfikacji umowy, jeśli mikronacja, która jest stroną tej umowy, nie spełnia wymagań określonych w lit. b) i f) w art. 1 tej ustawy.

Artykuł 3.

Listę państw uznawanych regularnie prowadzi osoba wskazana ogłoszeniem przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub on sam osobiście w Pałacu Prezydenckim.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.