Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o orderach i odznaczeniach państwowych.

z dnia 5 marca 2020

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 10.09.2020, 18.11.2020, 12.01.2021 i 4.11.2021

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Ordery i odznaczenia państwowe są, obok folwarków lennych i tytułów szlacheckich, formą okazania najwyższej wdzięczności zasłużonym dla Republiki Bialeńskiej obywatelom, cudzoziemcom i bezpaństwowcom. W wyjątkowych przypadkach ordery i odznaczenia państwowe mogą zostać nadane kolektywom ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, wspólnot samorządowych oraz jednostek wojskowych.

Art. 2.

 1. Ordery i odznaczenia państwowe dzielą się na cywilne, nadawane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej , oraz wojskowe, nadawane przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej lub, w wyjątkowych okolicznościach, także przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 2. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej odznaczenia cywilne może nadać Rada Republiki Bialeńskiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej może bez ograniczeń nadawać odznaczenia wojskowe Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Art. 3.

Order lub odznaczenie może zostać odebrane wyłącznie na mocy prawomocnego wyroku sądowego lub uchwały Rady Republiki, która zostanie zaaprobowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej stosownym postanowieniem.

Art. 4.

 1. Każdy order lub odznaczenie w danej klasie może zostać nadane jednokrotnie. W przypadku orderów jedna osoba może być w danym momencie kawalerem jednej klasy każdego orderu. W przypadku, gdy posiadała ona wcześniej niższą klasę zachowuje również jej insygnia  orderowe bez konieczności ich zwracania.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest nadanie wyższej klasy orderu osobie, która wcześniej nie posiadała klasy niższej. W przypadku pozostałych odznaczeń, niebędących orderami, wyższa klasa może zostać nadana wyłącznie osobie odznaczonej wcześniej niższą klasą danego odznaczenia.

ROZDZIAŁ II – ORDERY I ODZNACZENIA CYWILNE

Art 5.

 1. Najwyższym orderem cywilnym Republiki Bialeńskiej jest Order Budowniczych Republiki, nadawany za szeroko rozumian zasługi w dziele budowy i rozwoju państwowości bialeńskiej.
 2. Order Budowniczych Republiki nadawany jest z okazji Rocznicy Powstania Republiki Bialeńskiej (15 listopada), Święta Pracy (1 maja) oraz w innych, nadzwyczajnych okolicznościach.
 3. Order Budowniczych Republiki nadawany jest w następujących klasach, począwszy od najniższej: Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski, Krzyż Komandorski, Krzyż Wielki, Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym. 

Art. 6.

 1. Drugim w hierarchii orderem cywilnym Republiki Bialeńskiej jest Order Patrona Republiki, nadawany za krzewienie idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.
 2. Order Patrona Republiki nadaje się z okazji Święta Ludu i Patrona (1 września) oraz Święta Powstania Marcowego (21 marca), zaś cudzoziemcom także w innych, nadzwyczajnych okolicznościach.
 3. Order Patrona Republiki nadawany jest w następujących klasach, począwszy od najniższej: Odznaka , Komandoria, Zielona Wstęga.

Art. 7.

 1. Trzecim w hierarchii orderem cywilnym Republiki Bialeńskiej jest Order Powstania Marcowego, nadawany bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.
 2. Order Powstania Marcowego nadaje się z okazji Święta Powstania Marcowego (21 marca).
 3. 3Order Powstania Marcowego nadawany jest w następujących klasach, począwszy od najniższej: Krzyż Brązowy, Krzyż Srebrny, Krzyż Złoty, Krzyż Wielki. 

Art. 8.

 1. Czwartym w hierarchii orderem cywilnym Republiki Bialeńskiej jest Order Odrodzenia Bialenii, nadawany osobom zasłużonym w procesie odzyskiwania i umacniania niepodległości Republiki Bialeńskiej w okresie od marca 2013 roku.
 2. Order Odrodzenia Bialenii nadaje się z okazji rocznicy Święta Odrodzenia Bialenii (22 marca). W uzasadnionych przypadkach Order Odrodzenia Bialenii może zostać także nadany z okazji Święta Powstania Marcowego (21 marca), Święta Republiki (15 listopada), a także w innych nadzwyczajnych okolicznościach
 3. Order Odrodzenia Bialenii nadawany jest w następujących klasach, począwszy od najniższej: Krzyż Brązowy, Krzyż Srebrny, Krzyż Złoty, Krzyż Wielki.

Art. 9.

 1. Piątym w hierarchii orderem cywilnym Republiki Bialeńskiej jest Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni – nadawany głowom, członkom władz oraz obywatelom państw obcych za wkład w rozwój przyjaznych relacji z Republiką Bialeńską oraz jako wyraz uznania za aktywny udział w życiu państwa.  W wyjątkowych przypadkach Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni  może zostać nadany obywatelowi Republiki Bialeńskiej za wkład w rozwój współpracy międzynarodowej i za zasługi w służbie dyplomatycznej.
 2. Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni nadaje się z okazji świąt państwowych, wizyt delegacji zagranicznych, wydarzeń o charakterze międzynarodowych oraz w innych okolicznościach.  
 3. Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni nadawany jest w następujących klasach, począwszy od najniższej: Srebrna Gwiazda, Złota Gwiazda, Wielka Gwiazda. 

Art. 10.

 1. Odznaczenia cywilne Republiki Bialeńskiej nadaje się osobom zasłużonym na różnych polach życia Republiki Bialeńskiej. 2. Odznaczenia cywilne nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 2. Wszystkie odznaczenia cywilne nadawane są w trzech klasach, począwszy od najniższej: medal (krzyż) brązowy, medal (krzyż) srebrny, medal (krzyż) złoty. Medal (krzyż) złoty może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie.
 3. Najwyższym, nie licząc orderów, odznaczneniem cywilnym Republiki Bialeńskiej jest Bialeński Krzyż Zasługi nadawany za wzorcową postawę obywatelską i szeroko rozumiane zasługi dla państwa.
 4. Pozostałymi odznaczeniami cywilnymi Republiki Bialeńskiej są:
 • Medal Kamińskiego – nadawany osobom zasłużonym dla umacniania porządku publicznego; Medal Kamińskiego stanowi bezpośrednią kontynuację Medalu Zasłużony dla Policji;
 • Medal Zasłużony dla Sportu – nadawany osobom zasłużonym dla rozwoju ruchu sportowego oraz osiągającym wybitne wyniki sportowe;
 • Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury – nadawany osobom zasłużonym dla rozwoju zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury;
 • Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej – nadawany osobom zasłużonym na polu dyplomacji;
 • Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów – nadawany osobom zaangażowanym w rozwój samorządów i społeczności lokalnych;
 • Medal Literacki  – nadawany osobom zaangażowanym w działalność literacką oraz piszącym wyjątkowo merytoryczne posty na forum Republiki Bialeńskiej;
 • Medal Za Aktywność  – nadawany osobom stale aktywnym na forum Republiki Bialeńskiej.

ROZDZIAŁ III – ORDERY I ODZNACZENIA WOJSKOWE

Art 11.

 1. Najwyższym orderem wojskowym Republiki Bialeńskiej jest Order Niepodległości, nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla obronności kraju, oraz zaangażowanym w działalność Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i innych formacji obronnych w czasie pokoju i wojny.
 2. Order Niepodległości nadawany jest z okazji Rocznicy Powstania Republiki Bialeńskiej (15 listopada), Święta Powstania Marcowego (21 marca) oraz w innych, nadzwyczajnych okolicznościach.
 3. Order Niepodległości nadawany jest w następujących klasach, począwszy od najniższej: Krzyż Brązowy, Krzyż Srebrny, Krzyż Złoty, Krzyż Wielki, Krzyż Wielki z Mieczami. 

Art. 12.

 1. Najwyższym, nie licząc orderów, odznaczneniem wojskowym Republiki Bialeńskiej jest Bialeński Krzyż Walecznych nadawany za akty szczególnego męstwa oraz wyjątkowe zasługi w obronie państwa.
 2. Bialeński Krzyż Walecznych nadaje się w szczególnych okolicznościach.
 3. Bialeński Krzyż Walecznych jest odznaczeniem jednoklasowym i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 13.

 1. Medal Sił Zbrojnych jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.
 2. Medal Sił Zbrojnych nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 3. Medal Sił Zbrojnych nadaje się w trzech klasach, którymi są począwszy od najniższej: medal brązowy, medal srebrny oraz medal złoty. Złoty Medal Sił Zbrojnych może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie. 

Art. 14.

 1. Medal Gwardyjski jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla gwardii samorządowych oraz lennych w czasie pokoju i wojny.
 2. Medal Gwardyjski nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 3. Medal Gwardyjski nadaje się w trzech klasach, którymi są począwszy od najniższej: medal brązowy, medal srebrny oraz medal złoty. Złoty Medal Gwardyjski może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie. 

Art. 15.

 1. Medal Lotniczy jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji lotniczych, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny.
 2. Medal Lotniczy nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 3. Medal Lotniczy jest odznaczeniem jednoklasowym i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 16.

 1. Medal Marynarki Wojennej jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji morskich, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny.
 2. Medal Marynarki Wojennej nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 3. Medal Marynarki Wojennej jest odznaczeniem jednoklasowym i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 17.

 1. Medal Wojsk Lądowych jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Wojsk Lądowych Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji lądowych, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny.
 2. Medal Wojsk Lądowych nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 3. Medal Wojsk Lądowych jest odznaczeniem jednoklasowym i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 18.

 1. Medal Korpusu Kosmicznego jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Korpusu Kosmicznego Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji kosmicznych, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny.
 2. Medal Korpusu Kosmicznego nadaje się zarówno z okazji świąt państwowych, jak i w innych okolicznościach.
 3. Medal Korpusu Kosmicznego jest odznaczeniem jednoklasowym i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie.

ROZDZIAŁ V – ORDER TYTUŁU BOHATERA BIALENII

Art. 19.

 1. Najwyższym wyróżnieniem państwowym nadawanym obywatelom Republiki Bialeńskiej jest tytuł Bohatera Bialenii wraz z Orderem Tytułu Bohatera. Tytuł wraz z orderem ma prawo nadać Prezydent Republiki Bialeńskiej jednej osobie w ciągu każdego roku kalendarzowego z okazji Rocznicy Powstania Republiki Bialeńskiej (15 listopada) lub obchodów Nowego Roku, jako wyraz wdzięczności za wybitne zasługi poczynione w ciągu mijającego roku.
 2. Kawalerami Orderu Tytułu Bohatera są także osoby posiadające na mocy Uchwały Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodówz 24 kwietnia 2014 roku tytuły Bohaterów Dżamahirji: Powstańcy Marcowi (Muammar  Jan  de  Kaniewski,  Andrzej  Swarzewski, Akrypa Jasiński, Piter Jasiński), Bohaterowie Narodu Teutońskiego (Cesarz  Jakob, Król  Michael  von Liechtenstein,   Hrabia   Teutończyków   Wojciech   Hergemon,   Hrabia Teutończyków  Aleksander  Euskadi,  Hrabina  Teutończyków  Natalia  von Liechtenstein-Hergemon) oraz Bohaterowie Narodu Sarmackiego (Książęta-Seniorzy:  Piotr  Mikołaj  i Michał Feliks oraz diuk Łukasz Nowicki). 

ROZDZIAŁ V – INNE ORDERY I ODZNACZENIA

Art. 20.

Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz upoważnieni przez niego członkowie Gabinetu mają prawo ustanawiać i nadawać kolejne odznaczenia państwowe, nieuwzględnione w niniejszej ustawie. Pod względem statusu odznaczenia te stoją poniżej odznaczeń uwzględnionych w niniejszej Ustawie.

Art. 21.

Wspólnoty samorządowe mają prawo ustanawiać i nadawać ordery i odznaczenia samorządowe w sposób nieograniczony.  Status tych odznaczeń może uregulować Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Art. 22.

Inne osoby fizyczne i prawne mają prawo ustanawiać i nadawać ordery i odznaczenia prywatne w sposób nieograniczony, aczkolwiek władze państwowe i samorządowe nie są zobowiązane do respektowania praw i przywilejów wynikających z posiadania tego rodzaju orderów i odznaczeń. 

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 23.

Kwestie związane z wyglądem insygniów oraz baretek, sposobem ich noszenia, a także ceremoniałem wręczania i przywilejami należnym kawalerom orderów i odznaczeń państwowych reguluje Prezydent Republiki Bialeńskiej na mocy rozporządzeń lub okólników, a w przypadku żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej – również Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Art. 24.

 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy traci moc Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 9 kwietnia 2019 roku.
 2. Nadania orderów i odznaczeń przyznanych na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów zachowują ważność. 

Art. 25.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

AKTUALNE WIZERUNKI ODZNACZEŃ