Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o postępowaniu ws. osób niepożądanych

z dnia 28 grudnia 2016

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmiany z:
24 maja 2017,
25 grudnia 2017,
2 grudnia 2020.

Artykuł 1

Niniejsza ustawa określa zasady postępowania organów państwowych wobec osób niepożądanych.

Artykuł 2

Za osobę niepożądaną uznaje się:

a) osobę, która przebywa na terytorium państwa bezprawnie z uwagi na skazanie jej na karę pozbawienia wolności lub karę banicji,

b) osobę, która została skazana na karę pozbawienia wolności lub karę banicji i przebywa na terytorium Republiki Bialeńskiej pod inną tożsamością,

c) osobę lub bota, która przebywa na terytorium Republiki Bialeńskiej wyłącznie lub przede wszystkim w celu reklamowania stron internetowych lub innych treści niezwiązanych z mikroświatem.

d) przedstawiciela państwa lub innego podmiotu trzeciego, który to przedstawiciel nie jest obywatelem Republiki Bialeńskiej i działając na terytorium Republiki Bialeńskiej, państwa trzeciego lub w innym miejscu, zagraża interesom Republiki Bialeńskiej lub przejawia wobec Republiki Bialeńskiej wrogą postawę, w szczególności nawołuje do naruszenia integralności terytorialnej Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3

  1. O uznaniu podmiotu za osobę niepożądaną decyduje Prezydent lub Prezes Policji Krajowej w drodze postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Osoby niepożądane nie mają prawa przebywać na terytorium państwa pod jakąkolwiek tożsamością.
  2. Prezydent lub Policja Krajowa w przypadku uznania osoby za niepożądaną ma obowiązek bez zbędnej zwłoki odebrać jej dostęp do wszelkich struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3a

W razie uznania danej osoby za niepożądaną, cały majątek należący do tej osoby staje się własnością Skarbu Państwa.

Artykuł 4

  1. Podmiot uznany za osobę niepożądaną od postanowienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może wnieść odwołanie do Rady Republiki
  2. [uchylony]

Artykuł 5

W trakcie trwania postępowania, o którym mowa w artykule 4, podmiot uznany za osobę niepożądaną może wypowiadać się jedynie w ramach wątków dotyczących postępowań przed Radą Republiki, których jest stroną lub w których Rada Republiki uznała jego obecność za obowiązkową

Artykuł 6

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania.