Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o Rzeszy Bialeńskiej [zniesiona]

z dnia 10 marca 2022

Artykuł 1

  1. Kolosalny Związek Obszarników jest autonomiczną wspólnotą samorządową Republiki Bialeńskiej, w ramach której jednoczą się lennicy i mieszkańcy wolnych miast.
  2. Alternatywną nazwą oficjalną Kolosalnego Związku Obszarników jest Rzesza Bialeńska. Ilekroć w tekście niniejszej ustawy pada nazwa „Rzesza” rozumie się przez to Rzeszę Bialeńską.
  3. Granice administracyjne Rzeszy obejmują obszar historycznych regionów Oceanii, Pomorza, Polesia, Półwyspu Lisewskiego, a także cały obszar Anatolii. Dokładny zasięg terytorium Rzeszy określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 2

Na terytorium Rzeszy obowiązują wszystkie akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej. Prawo miejscowe nie może stać w sprzeczności z tymi aktami.

Artykuł 3

Sejm Rzeszy, rozumiany jako zgromadzenie wszystkich lenników i przedstawicieli wszystkich wolnych miast, wybiera Lwa Wolnogradu, który jako zwierzchnik Rzeszy reprezentuje ją przed władzami zwierzchnimi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4

Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje godność Wikariusza Rzeszy. W uzasadnionych przypadkach Wikariusz Rzeszy wykonuje niektóre obowiązki Lwa Wolnogradu.

Artykuł 5

Kwestie związane z funkcjonowaniem Rzeszy, które nie zostały uregulowane przez akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, rozstrzygają właściwe organa Rzeszy.

Artykuł 6

  1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Ustawa o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej z dnia 11 maja 2019 – w zakresie dotyczącym Rzeszy Bialeńskiej.
  2. Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Załącznik: terytorium Rzeszy Bialeńskiej