Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

z dnia 7 stycznia 2021

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej będących główną formacją wojskową, której podstawowym zadaniem jest obrona niepodległości, granic oraz interesów Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

 1. Głównym organem dowódczym Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, na którego czele stoi Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. 2. Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej mianuje na czas nieokreślony Prezydent Republiki Bialeńskiej spośród oficerów, generałów, admirałów i marszałków odznaczających się właściwymi kwalifikacjami. W pracach Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej biorą udział: Prezydent Republiki Bialeńskiej, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej oraz jego Zastępcy, dowódcy rodzajów sił zbrojnych oraz inni żołnierze powołani przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
 2. Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest członkiem Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej jako minister właściwy odpowiedzialny za prowadzenie polityki obronnej państwa. Kadencja Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej nie wygasa wraz z końcem kadencji prezydenckiej.
 3. Nadzór nad działalnością Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej sprawuje Prezydent Republiki Bialeńskiej, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
 4. Za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej ma prawo powołać Zastępcę Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i przekazać mu część lub, na czas określony, całość swoich kompetencji. Zastępca Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej powoływany jest spośród oficerów, generałów, admirałów i marszałków odznaczających się właściwymi kwalifikacjami.

Artykuł 3.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej składają się z następujących rodzajów sił zbrojnych:

a. Wojska Lądowe

b. Siły Powietrzne

c.Marynarka Wojenna

d. Korpus Kosmiczny.

Artykuł 4.

 1. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:

  a. dla Wojsk Lądowych – Dowództwo Wojsk Lądowych. Na czele Dowództwa Wojsk Lądowych stoi Dowódca Wojsk Lądowych powoływany przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej spośród oficerów, generałów i marszałków odznaczających się właściwymi kwalifikacjami.

  b. dla Sił Powietrznych – Dowództwo Sił Powietrznych. Na czele Dowództwa Sił Powietrznych stoi Dowódca Sił Powietrznych powoływany przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej spośród oficerów, generałów i marszałków odznaczających się właściwymi kwalifikacjami.

  c. dla Marynarki Wojennej – Dowództwo Marynarki Wojennej. Na czele Dowództwa Marynarki Wojennej stoi Dowódca Marynarki Wojennej powoływany przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej spośród oficerów, generałów i admirałów odznaczających się właściwymi kwalifikacjami.

  d. dla Korpusu Kosmicznego – Dowództwo Korpusu Kosmicznego. Na czele Dowództwa Korpusu Kosmicznego stoi Dowódca Korpusu Kosmicznego powoływany przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej spośród oficerów, generałów, admirałów i marszałków odznaczających się właściwymi kwalifikacjami.
 2. W przypadku, gdy w danym momencie funkcji dowódcy rodzaju sił zbrojnych nie pełni żadna osoba obowiązki te wypełnia Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej lub jego Zastępca.
 3. W pracach dowództwa rodzaju sił zbrojnych biorą udział wszyscy żołnierze służby czynnej danego rodzaju sił zbrojnych oraz inne osoby powołane przez danego dowódcę.

Artykuł 5.

 1. Godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest godło państwowe, w którym szarfa z napisem „Bialenia” została zastąpiona skrzyżowanymi mieczami.
 2. Flagą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest prostokątna (w proporcjach 3 do 2) zielona flaga z umieszczonym na niej godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej oraz dwoma poziomymi pasami w kolorze białym i czarnym.
 3. Flagą Wojsk Lądowych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne – górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a na dolnym dwa skrzyżowane miecze w kolorze biało-czarnym.
 4. Flagą Sił Powietrznych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne – górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a na dolnym znak rozpoznawczy Sił Powietrznych RB.
 5. Flagą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne – górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a na dolnym kotwica w kolorze czarnym.
 6. Flagą Korpusu Kosmicznego jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne – górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a na dolnym czteroramienna gwiazda w kolorze czarnym i białym.
 7. Banderą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga z umieszczonym centralnie zielonym krzyżem z obwódką oraz flagą państwową umieszczoną w lewym, górnym rogu.
 8. Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest zielono-biały odwrócony pięciokąt, który w przypadkach znaków o zmniejszonej widzialności może być używany również w kombinacjach czerni, odcieni szarości i bieli – z zachowaniem kształtu i proporcji
 9. Wygląd Flag, godła i znaku rozpoznawczego przedstawia Załącznik nr 1.

Artykuł 6.

 1. Jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może zostać nadany sztandar.
 2. Sztandar jest nadawany przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a wręczany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub osobę przez niego wyznaczoną.
 3. Wygląd sztandaru jest akceptowany przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a informacja o jego nadaniu jest umieszczana w rozkazie Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7.

 1. Żołnierzem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie, mająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.
 2. Żołnierzem w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może zostać również osoba nie będąca obywatelem bialeńskim, po uzyskaniu zgody Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
 3. Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą podejmować służbę w siłach zbrojnych innych państw po uzyskaniu na to zgody Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Zgoda ta nie musi zostać podana do publicznej wiadomości.

Artykuł 8.

Służba wojskowa może być pełniona w następujących formach:
a)  Służba zawodowa;
b)  Służba niezawodowa.

Artykuł 9.

 1. Służba zawodowa pełniona jest ochotniczo.
 2. Do zawodowej służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej na wniosek zainteresowanego.
 3. Zwolnienia z zawodowej służby dokonuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej na wniosek zainteresowanego lub na mocy własnej decyzji.

Artykuł 10.

 1. Służba niezawodowa może być pełniona ochotniczo lub obowiązkowo.
 2. Obowiązkowe powołanie do służby wojskowej może nastąpić tylko w przypadku stanów zagrożenia państwa, ogłoszenia mobilizacji lub w razie wojny.
 3. Do służby wojskowej powołuje Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej na mocy rozkazu, który również na mocy rozkazu dokonuje zwolnienia z takiej służby.

Artykuł 11.

 1. Żołnierz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może pozostawać:
  a) w służbie czynnej;
  b) w rezerwie;
  c) w stanie nieczynnym;
  d) w stanie spoczynku.
 2. Żołnierz służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.
 3. Żołnierz rezerwy to osoba zwolniona ze służby wojskowej, ale pozostająca w dyspozycji Sił Zbrojnych, które mogą go powołać ponownie do służby na jej wniosek lub w przypadkach stanów zagrożenia, mobilizacji i wojny na mocy decyzji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
 4. Żołnierz w stanie nieczynnym to żołnierz, które ze względu na pełnione polityczne funkcje zostaje zwolniony czasowo z wykonywania obowiązków służbowych oraz przez ten czas nie podlega Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, ale może na poprzednie lub inne stanowisko powrócić po ustaniu przyczyn powodujący przesunięcie w stan nieczynny z zachowaniem wszystkich wcześniej nabytych uprawnień i stopnia wojskowego.
 5. Żołnierz w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn (np. ubycia z kraju) nie pozostaje już w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia do służby wojskowej procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego żołnierza z zachowaniem jego dawnego stopnia wojskowego przyznanego na stałe.

Artykuł 12.

 1. Najwyższym stopniem w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest stopień Marszałka Bialenii (22). Na stopień Marszałka Bialenii mianuje się osobę, która w momencie mianowania na stanowisko Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej posiadała niższy stopień i przez okres co najmniej dwóch miesięcy sprawowała funkcję Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej bez zarzutów.
 2. Osoby, które w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają stopień Marszałka Wielkiego (23) zachowują ten stopień, jako specjalną formę stopnia Marszałka Bialenii, dożywotnio.
 3. W Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych oraz (z pominięciem stopni marszałkowskich) Korpusie Piechoty Morskiej, wchodzącym w skład Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

– Szeregowi –

1)  Szeregowy
2)  Specjalista
3)  Starszy specjalista

– Podoficerowie –

4) Kapral
5) Starszy kapral
6) Sierżant
7) Starszy sierżant
8) Sierżant sztabowy
9) Starszy sierżant sztabowy
10) Chorąży
11) Starszy chorąży

– Oficerowie –

12)  Podporucznik
13) Porucznik
14) Kapitan
15) Major
16) Podpułkownik
17) Pułkownik

– Generałowie –

18) Generał brygady
19) Generał dywizji
20) Generał broni

– Marszałkowie –

21) Marszałek polny (dla Wojsk Lądowych), Marszałek lotnictwa (dla Sił Powietrznych).

4. W Marynarce Wojennej Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

– Marynarze –

1) Marynarz
2)  Specjalista
3)  Starszy specjalista

– Podoficerowie –

4) Mat
5) Starszy mat
6) Bosman
7) Starszy bosman
8) Bosman sztabowy
9) Starszy bosman sztabowy
10) Chorąży
11) Starszy chorąży

– Oficerowie –

12) Podporucznik
13) Porucznik
14) Kapitan
15) Komandor podporucznik
16) Komandor porucznik
17) Komandor

– Admirałowie –

18) Kontradmirał
19) Wiceadmirał
20) Admirał

– Marszałkowie –

21) Admirał floty

Na stopień Admirała floty może zostać awansowany również żołnierz pełniący służbę w Korpusie Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

5. W Korpusie Kosmicznym Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

– Szeregowi –

1)  Szeregowy
2)  Specjalista
3)  Starszy specjalista

– Podoficerowie –

4) Kapral
5) Starszy kapral
6) Sierżant
7) Starszy sierżant
8) Sierżant sztabowy
9) Starszy sierżant sztabowy
10) Chorąży
11) Starszy chorąży

– Oficerowie –

12)  Podporucznik
13) Porucznik
14) Kapitan
15) Komandor podporucznik
16) Komandor porucznik
17) Komandor

– Admirałowie –

18) Kontradmirał
19) Wiceadmirał
20) Admirał

– Marszałkowie –

21) Admirał floty kosmicznej

6.  Wizerunek stopni wojskowych przedstawiają Załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 6 (z uwzględnieniem numerów porządkowych określonych w treści ustawy). Szczegółowe kwestie związane z umundurowaniem żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskich rozstrzyga Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, który może przekazać część tych kompetencji podległym sobie dowódcom.

Artykuł 13.

 1. 1. Uprawnieni do mianowania na stopnie wojskowe są:
  a) na stopień Marszałka polnego, Marszałka lotnictwa, Admirała floty, Admirała floty kosmicznej i Marszałka Bialenii – Prezydent Republiki Bialeńskiej;
  b) na stopnie generalskie – Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, zgoda ta nie musi zostać podana do publicznej wiadomości;
  c) na stopnie oficerskie – Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
  d) na pozostałe stopnie – Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej lub dowódcy rodzajów sił zbrojnych w odniesieniu do podległych im żołnierzy.
 2. Stopnie wojskowe są przyznawane dożywotnio.
 3. Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej określi wykaz stanowisk, z którymi związane jest posiadanie określonego stopnia wojskowego. Jeżeli na dane stanowisko powołany zostanie żołnierz posiadający niższy stopień wówczas po miesiącu pełnienia stanowiska bez zarzutów mianuje się go na stopień związany z danym stanowiskiem. Od tej zasady Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może uczynić wyjątek.
 4. Stopień wojskowy może zostać przyznany pośmiertnie.
 5. Dowódca Sił Zbrojnych może w uzasadnionych przypadkach pozbawić żołnierza stopnia wojskowego lub obniżyć mu stopień.

Artykuł 14.

Dowódca Sił Zbrojnych określa w drodze rozkazu lub innych dokumentów wojskowych:
a) szczegóły organizacyjne Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
b) obowiązki osób funkcyjnych wynikające z zajmowanego stanowiska;
c) szczegółowe zasady pełnienie służby wojskowej;
d) inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sił Zbrojnych;

Artykuł 15.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o Siłach Zbrojnych RB i Służbie Wojskowej z dnia 24 marca 2019 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6