Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

z dnia 2 czerwca 2019

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 17.09.2020

Artykuł 1.

 1. Każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej ma prawo do założenia przedsiębiorstwa prywatnego lub  państwowego.
 2. Obywatele mogą również zakładać przedsiębiorstwa regionalne, których kształt i funkcjonowanie określają władze regionu.

Artykuł 2.

 1. Osoba zakładająca przedsiębiorstwo prywatne jest jej właścicielem.
 2. Osoba zakładająca przedsiębiorstwo państwowe jest jego zarządcą.
 3. Powyższe sformułowania funkcjonują w znaczeniu prawnym, bez względu na zastosowanie w danym przedsiębiorstwie specyficznego nazewnictwa.

Artykuł 3

 1. Tworzenie przedsiębiorstw prywatnych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ustawy o Rzeszy i Dżamahiliji.
 2. Dopuszczalne jest zakładanie przedsiębiorstw lub filii przedsiębiorstw zagranicznych przez osoby niebędące obywatelami Republiki Bialeńskiej za zgodą Prezydenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii władz Rzeszy Bialeńskiej w odniesieniu do terenu Rzeszy lub Dziamahiriji Bialeńskiej w odniesieniu do terenu Dżamahiriji.

Artykuł 4.

 1. Przedsiębiorstwo prywatne lub państwowe jest umieszczane w rejestrze przedsiębiorstw, prowadzonym w Pałacu Prezydenckim.
 2. Z chwilą powstania jakiegokolwiek ministerstwa lub instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę Prezydent Republiki Bialeńskiej może scedować na nie obowiązek prowadzenia rejestru – z zachowaniem swoich uprawnień.

Artykuł 5.

 1. Umieszczenie przedsiębiorstwa w rejestrze jest uwarunkowane złożeniem wniosku, który musi zawierać:
  a) nazwę i lokalizację przedsiębiorstwa;
  b) dane personalne jej właściciela lub zarządcy;
  c) charakter przedsiębiorstwa oraz opis planowanej działalności.
 2. Prezydent Republiki Bieleńskiej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić zarejestrowania przedsiębiorstwa tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy jego działalność godzi w niepodległość, suwerenność lub bezpieczeństwo czy stabilność państwa.
 3. W przypadku wystąpienia negatywnych przesłanek ujętych w ust. 2 w trakcie działania przedsiębiorstwa – Prezydent Republiki Bialeńskiej może wykreślić przedsiębiorstwo z rejestru, co jest równoznaczne z zawieszeniem jej działalności lub likwidacją, wg decyzji Prezydenta.
 4. W przypadku ujętym w ust. 3 Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego organ może przekazać zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym innej osobie – dopiero po upłynięciu terminu odwołania od takiej decyzji.
 5. Od decyzji Prezydenta ujętej w art. 5 ust. 3 służy odwołanie do Rady Republiki w terminie 14 dni od wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru. Rada Republiki może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, a organem decyzyjnym i ostatecznym w tym przypadku jest Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej.
 6. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie produkcji zbrojeniowej, usług i działań militarnych lub ochrony uzbrojonej muszą przed ich zarejestrowaniem uzyskać pozytywną opinię Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

 1. Przedsiębiorstwa, które istniały przed 29.05.2019, a których właściciele lub zarządcy chcieli by reaktywować prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą są wpisywane do rejestru bez dodatkowych warunków, o ile osoby wnoszące o wpis są w stanie udokumentować ich istnienie w przeszłości.
 2. Dla celów ewidencyjnych właściciele lub zarządcy wznawiający działalność zgodnie z art. 6 ust. 1 składają w Pałacu Prezydenckim lub miejscu wskazanym przez Prezydenta informację o swoim przedsiębiorstwie prywatnym lub zarządzanym przez siebie przedsiębiorstwie państwowym zgodną z art. 5 ust. 1 – co jest podstawą do dokonaniu wpisu w rejestrze.
 3. W przypadku składania informacji o kilku przedsiębiorstwach, których właścicielem lub zarządcą jest ta sama osoba – informacja może mieć charakter zbiorczy.
 4. W stosunku do tych przedsiębiorstw mają zastosowanie przepisy art. 5 ust. 3.

Artykuł 7.

Każde stworzone przedsiębiorstwo ma prawo do posiadania własnego poddziału na Forum Republiki Bialeńskiej w miejscu, w którym zostanie umieszczony dział przedsiębiorstw – a właściciel lub zarządca ma pełne prawo do kształtowania tego działu wg swojego uznania.

Artykuł 8.

 1. Właściciel lub zarządca przedsiębiorstwa ma prawo do dowolnego, narracyjnego kształtowania swojego lub zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa. Jest on wyłącznie odpowiedzialny za działalność i kształtowanie wizerunku swojej firmy lub przedsiębiorstwa.
 2. Żadne władze państwowe lub regionalne nie mogą ingerować w działalność przesiębiorstw z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3.
 3. Prawo do ingerencji w działalność przedsiębiorstw państwowych, w wyjątkowych przypadkach ma tylko Prezydent Republiki Bialeńskiej, przy czym od takich ingerencji służy odwołanie do Rady Republiki, który może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej – decyzja Zgromadzenia w tym przypadku staje się wiążąca.
 4. W przypadkach spornych pomiędzy przedsiębiorstwami, właściwym do rozstrzygania takich sporów jest Rada Republiki.

Artykuł 9.

Właściciele lub zarządcy przedsiębiorstw mają prawo do zatrudniania pracowników lub zawierania umów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz zawierania umów z organizacjami i osobami fizycznymi, którym świadczą usługi – na mocy swobodnie kształtowanych umów, których jedynym warunkiem jest akceptacja obu stron.

Artykuł 9a.

Przedsiębiorstwa regionalne podlegają odrębnym przepisom dotyczącym ich funkcjonowania i nie mają w stosunku do nich zastosowania zapisy niniejszej ustawy za wyjątkiem:

a) art. 5
b) art. 7, w zakresie samego prawa do utworzenia działu na forum;
c) art. 10.

Artykuł 10.

W przypadku gdyby w przyszłości wprowadzono jakikolwiek regulowany system gospodarczy właściciele lub zarządcy przedsiębiorstw zachowują stan swoich i zarządzanych przez siebie przedsiębiorstw na chwilę wprowadzenia takowego systemu.

Artykuł 11.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.