Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o systemie szkolnictwa wyższego

z dnia 26 października 2020

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 13.01.2022 oraz zmianę z 19.11.2022

Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 1

1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną i posiadającą osobowość prawną. Za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej mogą zostać utworzone inne, w tym niepaństwowe, instytucje naukowo-dydaktyczne posiadające prawo kształcenia w określonych dyscyplinach. Instytucje naukowo-dydaktyczne powołane przez Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskie mogą bez ograniczeń prowadzić kształcenie w zakresie dyscypliny „nauki wojskowe” oraz nadawać tytuły zawodowe. Do ich utworzenia nie jest wymagana zgoda Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

3. Nauka na Uniwersytecie Bialeńskim jest bezpłatna.

Artykuł 2

1. Na czele Uniwersytetu Bialeńskiego stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego, zwany dalej Rektorem. Rektor powoływany jest przez Senat na drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na czas nieokreślony i sprawuje swój urząd do czasu jego złożenia bądź do momentu odwołania go przez Senat. 

2. Jako Senat rozumie się zgromadzenie wszystkich pracowników oraz tych studentów Uniwersytetu Bialeńskiego, którzy wyrażą wolę zasiadania w Senacie. Zgromadzenie to jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. W Senacie waga głosu studenta równa jest połowie wagi głosu pracownika naukowego3. W przypadku wakansu na stanowisku Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo samodzielnie powierzyć pełnienie obowiązków Rektora dowolnej osobie do czasu powołania przez Senat nowego Rektora.

Artykuł 3

1. Zasady funkcjonowania Uniwersytetu Bialeńskiego reguluje, oprócz postanowień niniejszej Ustawy Statut nadany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze rozporządzenia, po publicznych konsultacjach z przedstawicielami bialeńskiego środowiska naukowego.

2. Zmian w treści Statutu dokonać może Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Senatu wyrażony w uchwale. W uzasadnionych przypadkach zmian w treści Statutu dokonać może również Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej.

3.  Sposób wynagradzania, a także wysokość wynagrodzeń pieniężnych pracowników uczelni ustala Rektor za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

4. Upoważnia się Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego do nagradzania wybitnych studentów nagrodami pieniężnymi. Wysokość nagrody musi zostać zaakceptowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4

1. Uniwersytet Bialeński oraz inne instytucje naukowo-dydaktyczne nadają swoim absolwentom tytuły zawodowe. W przypadku uczelni innych niż Uniwersytet Bialeński Prezydent Republiki Bialeńskiej udziela zgody na prowadzenie kształcenia i nadawanie tytułów zawodowych w określonych dyscyplinach.

2. Tytułami zawodowymi w Republice Bialeńskiej są równoważne tytuły: magistra net., lekarza net. (nadawany w zakresie nauk medycznych), inżyniera net. (nadawany w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych) oraz magistra sztuk net. (nadawany w zakresie działalności artystycznej).

3. Uniwersytet Bialeński posiada także prawo do nadawania tytułów zawodowych osobom, które nie ukończyły studiów wyższych, ale w ramach działalności w Republice Bialeńskiej wykazały się wysokimi umiejętnościami zawodowymi w określonej dziedzinie.

4. Uniwersytet Bialeński nadaje tytuł naukowy doktora net. osobom aktywnym w zakresie działalności naukowej lub naukowo-dydaktycznej, legitymującym się określonym dorobkiem w postaci prac naukowych oraz wygłoszonych wykładów. Szczegółowe zasady związane z nadawaniem tytułu naukowego doktora net. określa Statut.

5. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie szczególnie wybitnym osobom aktywnym w zakresie działalności naukowej lub naukowo-dydaktycznej, legitymującym się obszernym lub szczególnie wartościowym dorobkiem w postaci prac naukowych oraz wygłoszonych wykładów, tytułu naukowego profesora net. Urzędującemu Rektorowi Prezydent Republiki Bialeńskiej może nadać tytuł naukowy profesora net. z własnej inicjatywy. Urzędującemu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej tytuł naukowy profesora net. nadaje Senat na wniosek Rektora. Do podjęcia przez Senat uchwały o nadaniu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej tytułu profesora net. wymagana jest większość o łącznej wadze co najmniej 2/3 głosów.

6. Uniwersytet Bialeński posiada wyłączne prawo do nostryfikowania w Republice Bialeńskiej tytułów naukowych i zawodowych uzyskanych w zagranicznych instytucjach naukowych.

Artykuł 5

Prezydent Republiki Bialeńskiej, minister właściwy do spraw nauki oraz Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej sprawują kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim. W szczególności Prezydent Republiki Bialeńskiej lub minister właściwy do spraw nauki prowadzi spis członków Senatu oraz nadzoruje proces wyboru Rektora.

Artykuł 6

1. Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

2. Traci moc Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o Systemie Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2019.

3. W momencie nadania przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej nowego Statutu Uniwersytetu Bialeńskiego traci moc Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej – Statut Uniwersytetu Bialeńskiego z dnia 3 stycznia 2019 roku.