Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o tytułach honorowych

z dnia 14 kwietnia 2020

TEKST JEDNOLITY

Artykuł 1

Tytuły honorowe są, obok orderów i odznaczeń państwowych, formą uznania i nagrody dla osób zasłużonych dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2

 1. Tytuły honorowe oraz związane z nimi folwarki nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej.
 2. Tytuły honorowe odbiera Rada Republiki przy poparciu wszystkich swoich członków i na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej w wyniku pozbawienia posiadacza praw publicznych lub, w przypadku posiadaczy tytułów lennych, pozbawienia folwarków. W drugim przypadku Rada Republiki może orzec obniżenie posiadanego tytułu do tytułu odpowiadającego liczbie folwarków nieodebranych.3. W przypadku, gdy po pozbawieniu danej osoby folwarków Rada Republiki nie pozbawi jej posiadanego tytułu honorowego osoba ta używa go w dalszym ciągu z dopiskiem „gołoty”.

Artykuł 3

Tytułem honorowym może zostać nagrodzony każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, a także, w wyjątkowych przypadkach, osoba nieposiadająca obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4

 1. Posiadacz tytułu honorowego może się go zrzec, 
 2. Prezydent może przywrócić tytuł honorowy na wniosek osoby, która się go zrzekła. Osobie tej przysługuje wówczas przywrócony tytuł z dopiskiem „gołota” w przypadku posiadaczy tytułów lennych.
 3. Folwarków, wobec których uprzednio nastąpiło zrzeczenie, nie przywraca się. 
 4. W przypadku, gdy osoba, której przywrócono tytuł lenny, otrzyma nowe folwarki, otrzymuje ona wraz z nimi nowy tytuł lenny odpowiadający liczbie otrzymanych folwarków. 
 5. Osoba, o której mowa w ust. 4 może jednak w terminie 7 dni od nadania złożyć Prezydentowi Republiki Bialeńskiej oświadczenie o woli pozostania przy dotychczasowym tytule. Jest to równoznaczne z utratą otrzymanych folwarków.

Artykuł 5

Tytuły honorowe dzielą się na: tytuły lenne, zwane także szlacheckimi, oraz tytuły rewolucyjne.

Artykuł 6

 1. Tytuły lenne nadaje się osobom działającym lub wyrażającym wolę działania w ramach Rzeszy Bialeńskiej. Posiadanie odpowiedniego tytułu lennego zależy od liczby nadanych danej osobie folwarków lennych. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby folwarków tytuł zostaje nadany automatycznie, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
 2. Posiadacze folwarków lennych mają prawo do utworzenia lenna na terytorium Rzeszy Bialeńskiej, którym zarządzają oni na prawach użytkowania lennego z prawem oddania lenna osobie trzeciej w całości lub w odpowiednim zakresie wyznaczonym każdorazowo liczbą folwarków tworzących lenno do: używania i pobierania pożytków przez osobę trzecią (prawo wydzierżawienia lenna), używania przez osobę trzecią (prawo wynajęcia lenna) lub do władania nim pod innym tytułem prawnym przez osobę trzecią w zgodzie z przepisami regulującymi zobowiązania w Republice Bialeńskiej. W przypadku, gdy lennik będący obywatelem Republiki Bialeńskiej zostanie zaliczony do kategorii Obywateli Nieaktywnych Lew Wolnogradu lub, w odniesieniu do lenn znajdujących się na wyspie Anatolia, Miecznik Portu Arthurberg za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej może objąć zarząd nad lennem mając na względzie panujące tam realia narracyjne oraz majątek osobisty lennika, a także nie czerpiąc z tego tytułu osobistych korzyści majątkowych. Tę samą zasadę stosuje się do lenników nieposiadających obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, którzy przez co najmniej trzydzieści dni zaniechają aktywności w lennie. Lenna eryguje, nadaje i odbiera Prezydent Republiki Bialeńskiej po zasięgnięciu opinii Lwa Wolnogradu lub innego właściwego organu samorządowego. Szczegóły związane z procedurą erygowania i nadawania lenna rozstrzyga Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, za jego upoważnieniem, Lew Wolnogradu albo inny właściwy organ.
 3. Osobom posiadającym kilka lenn przysługuje odpowiednia ilość tytułów z zastrzeżeniem, że pierwszy uzależniony jest od ogólnej liczby folwarków nadanych danej osobie, a pozostałe – od liczby folwarków, na których osadzone są drugie i kolejne lenna. Szczegóły związane ze stosowaniem tytulatury lennej rozstrzygają właściwe organy Rzeszy Bialeńskiej.
 4. Tytułami lennymi są, począwszy od najniższego:- Szlachcic (Szlachcianka) – przysługuje posiadaczom od trzech do pięciu folwarków;- Baron (Baronessa) – przysługuje posiadaczom od sześciu do jedenastu folwarków;- Wicehrabia (Wicehrabina) – przysługuje posiadaczom od dwunastu do siedemnastu folwarków;- Hrabia (Hrabina) – przysługuje posiadaczom od osiemnastu do dwudziestu dziewięciu folwarków;- Margrabia (Margrabina), zwany też Markizem (Markizą) – przysługuje posiadaczom od trzydziestu do czterdziestu dziewiewięciu folwarków;- Lord, (Lordessa), zwany też Landgrafem (Landgrabiną) lub Bojarem (Bojarynią) – przysługuje posiadaczom od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu czterech folwarków;- Kniaź (Kniagini), zwany też Księciem (Księżną) – przysługuje posiadaczom od siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;- Wielki Kniaź (Wielka Kniagini), zwany też Wielkim Księciem (Wielką Księżną) – przysługuje posiadaczom od stu do stu czterdziestu dziewięciu folwarków;- Grand (Grandessa), zwany też Najwyższym Kniaziem (Najwyższą Kniaginią) lub Najwyższym Księciem (Najwyższą Księżną) – przysługuje posiadaczom od stu pięćdziesięciu do stu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;- Par (Parissa) – przysługuje posiadaczom od dwustu do dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;- Elektor (Elektorka) – przysługuje posiadaczom od trzystu do trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;;- Katechon (Katechonka) – przysługuje posiadaczom co najmniej czterystu folwarków.
 5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby noszącej tytuł lenny, Lew Wolnogradu może zezwolić jej na używanie odpowiednika tytułu pochodzącego z innego kręgu kulturowego, z uwzględnieniem jego kulturowych, społecznych i politycznych konotacji oraz pozycji w hierarchii. W świetle prawa posiadacz państwowego nadal nosić będzie stosowny tytuł przewidziany przez niniejszą Ustawę. Lew Wolnogradu może też wprowadzać kompleksowe zestawy odpowiedników tytułów lennych.6. Prezydent Republiki Bialeńskiej, względnie inny właściwy organ, zobowiązany jest do prowadzenia publicznego Rejestru Nadań Lennych.

Artykuł 7

 1. Tytuły rewolucyjne nadawane są osobom zaangażowanym w działalność Dżamahiriji Bialeńskiej, a także zasłużonym dla propagowania idei rewolucyjno-republikańskich.
 2. Tytułami rewolucyjnymi są, począwszy od najniższego:- Strażnik Rewolucji,- Komisarz Rewolucji,- Sekretarz Rewolucji,- Honorowy Wiceprzewodniczący,- Honorowy Przewodniczący,- Komendant Rewolucji,- Przywódca Rewolucji,- Brat Lider Rewolucji.
 3. Tytuł Brata Lidera Rewolucji Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje wyłącznie na wniosek Ludowego Komitetu Dżamahirji poparty głosami wszystkich jego członków. Tytuł ten może w danym momencie nosić tylko jedna żyjąca osoba. Ponadto tytuł Brata Lidera Rewolucji przysługuje pośmiertnie: Patronowi Republiki Bialeńskiej oraz Janowi Kaniewskiemu.

Artykuł 8

 1. Możliwe jest równoczesne posiadanie tytułu lennego oraz rewolucyjnego.
 2. W przypadku, gdy osoba posiadająca jedynie tytuł rewolucyjny zapragnie zaangażować się w działalność Rzeszy Bialeńskiej, wówczas będzie jej przysługiwać odpowiednia, ustalona przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, liczba folwarków wraz z odpowiadającym jej tytułem lennym i wszystkimi przywilejami.

Artykuł 9

 1. Osoby posiadające w chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy tytuły nieuwzględnione w niniejszej Ustawie otrzymują właściwy tytuł równoważny.
 2. Osoby, które w chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy posiadały tytuł stachanowski, ale nie posiadały lenna mają prawo zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu rewolucyjnego.

Artykuł 10

Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy traci ważność Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o Tytułach Szlacheckich i Stachanowcach z dnia 12 maja 2019.2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.