Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o utworzeniu regionu autonomicznego Aharii [zniesiona]

z dnia 10 marca 2022

Artykuł 1

  1. Aharia jest autonomicznym regionem wchodzącym w skład Republiki Bialeńskiej.
  2. Granice administracyjne Aharii obejmują obszar dawnej Dżamahiri Bialeńskiej czyli historycznych terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomii Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii.
  3. Szczegółowe granice Aharii określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 2

Na terytorium Aharii obowiązują wszystkie akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, a prawo miejscowe nie może stać w sprzeczności z tymi aktami.

Artykuł 3

  1. Władzę na terenie Aharii sprawuje Duumwirat Najwyższych Strażników, złożony z Ajatollaha czyli przywódcy duchowego i religijnego oraz Emira czyli przywódcy wojskowego i administracyjnego.
  2. Reprezentują oni region przed władzami zwierzchnimi Republiki Bialeńskiej – przy czym w koniecznych przypadkach reprezentacji jednoosobowej, rolę tą spełnia jeden z Najwyższych Strażników, co jest uzgadniane wewnętrznie i ogłaszane władzom Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4

W przypadku długotrwałej nieobecności obu Najwyższych Strażników i nie wyznaczenia osób ich zastępujących – rolę przywódcy i reprezentacji regionu przejmuje Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5

Kwestie związane z funkcjonowaniem Aharii, które nie zostały uregulowane przez akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, rozstrzyga Duumwirat Najwyższych Strażników.

Artykuł 6

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Artykuł 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej. z dnia 11 maja 2019 – w zakresie dotyczącym Dżamahiriji Bialeńskiej.

Załącznik: Obszar regionu autonomicznego Aharia