Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o zrzeszeniach

z dnia 2 stycznia 2019

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 2 stycznia 2019

Artykuł 1
[Zrzeszenia]

 1. Zrzeszeniem jest organizacja pozarządowa tworzona przez przynajmniej jednego mieszkańca Republiki Bialeńskiej oraz posiadająca statut.
 2. Zrzeszeniami są
  a) partie polityczne, które posiadają określony program polityczny i realizują cele statutowe w kampaniach wyborczych;
  b) stowarzyszenia i towarzystwa, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach;
  c) związki zawodowe, których celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych;
  d) związki wyznaniowe, które są wspólnotą osób wyznających daną religię;
  e) inne organizacje niepaństwowe zrzeszające ludzi, które określają swoje cele i zadania w statucie.
 3. Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.
 4. Zabronione jest tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń, których działalność narusza przepisy prawa lub które propagują nienawiść i przemoc oraz zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność do danego zrzeszenia.

Artykuł 2
[Rejestracja zrzeszeń]

 1. Rejestracji zrzeszeń dokonuje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego minister na drodze postanowienia.
 2. Wniosek o rejestrację zrzeszenia musi zawierać statut zrzeszenia i listę członków zrzeszenia w momencie składania wniosku o rejestrację.
 3. Po rejestracji zrzeszenia jego członkom przysługuje prawo złożenia wniosku o utworzenie działu w urzędzie do tego uprawnionym. Dział powinien się znajdować w miejscu wyznaczonym przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma możliwość odrzucenia wniosku o rejestrację w wypadku niespełnienia wymogów ustawowych bądź sprzeczności istnienia zrzeszenia z bezpieczeństwem bądź interesem Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3
[Statut zrzeszenia]

 1. Statut musi określać:
  a) rodzaj zrzeszenia zgodnie z art. 1;
  b) miejsce działalności;przewodniczącego zrzeszenia;
  c) cel działalności;
  d) sposób nabywania oraz utraty członkostwa.
 2. Statut nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem.

Artykuł 4
[Członkostwo]

 1. Członkostwo w zrzeszeniach jest dobrowolne.
 2. Członkiem zrzeszenia może być każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5
[Partie polityczne]


Zrzeszenia o charakterze partii politycznych posiadają prawo do układania własnej kolejności list wyborczych, które są wymagane w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6
[Zakończenie działalności zrzeszenia]


Zrzeszenia kończą swoją działalność w wyniku:opublikowania oświadczenia o zakończeniu działalności zrzeszenia przez organ zrzeszenia do tego uprawniony;

a) wydania postanowienia przez Prezydenta o zakończeniu działalności zrzeszenia wskutek niespełniania wymogów prawnych,
b) braku aktywności dłuższej niż 60 dni lub prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującym prawem.

Artykuł 7
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.