Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa – Ordynacja wyborcza

z dnia 17 marca 2020

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 17.09.2020 i 29.10.2021

Celem najpełniejszej realizacji idei demokracji, która leży u podstaw istnienia Republiki Bialeńskiej, umożliwiając w pełni obywatelom sprawiedliwy udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu o losach ich Państwa, stanowimy niniejszą Ordynację Wyborczą, regulującą zasady i tryb przeprowadzania wyborów prezydenckich oraz wyborów do Rady Republiki.

Rozdział I
ELEKCJA PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 1.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej.
 2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:

a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni lub posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej z okresem krótszym niż 4 tygodnie, ale w przeszłości posiadała obywatelstwo dłużej niż 4 tygodnie;

b) nie została skazana za przestępstwo umyślne na karę zakazu sprawowania funkcji Posła lub Prezydenta albo wszystkich funkcji publicznych.

Artykuł 2.
[Zgłaszanie kandydatur]

 1. Urzędujący Prezydent wydaje postanowienie o ogłoszeniu elekcji prezydenckiej nie później niż 20 dni przed zakończeniem swojej kadencji, określając termin wyborów oraz spis osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu elekcji prezydenckiej do 48 godzin przed rozpoczęciem głosowania w zarządzonych wyborach.
 3. Kandydaci na Prezydenta mogą zostać zgłoszeni przez: komitety wyborcze lub indywidualnie.
 4. Kandydatów komitetów wyborczych zgłaszają przewodniczący partii lub przewodniczący koalicji.
 5. Kandydat indywidualny zgłasza siebie, a jego kandydatura staje się ważna po uzyskaniu pod nią podpisów co najmniej 3 obywateli Republiki Bialeńskiej.
 6. Kandydat indywidualny jest zobowiązany do opublikowania swojego programu wyborczego do momentu zakończenia terminu zgłaszania kandydatur.
 7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem kandydata w elekcji prezydenckiej.

Artykuł 3.
[Głosowanie i ustalenie wyników wyborów]

 1. 48 godzin po zakończeniu zgłaszania kandydatur Obywatele przystępują do wyboru Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Elekcję prezydencką prowadzi ustępujący Prezydent lub osoba sprawująca funkcję Prezydenta.
 2. Prezydent ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania z artykułów 1 i 2 oraz rozpoczyna debatę trwającą do 48 godzin. W tym czasie Obywatele mogą zadawać pytania do wszystkich kandydatów, a kandydaci mogą zadawać pytania do kontrkandydatów.
 3. Jeżeli w wyborach kandyduje wyłącznie jeden kandydat, odbywa się głosowanie, w którym Obywatele mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu.
 4. Obywatele przechodzą do głosowania trwającego trzy doby, w którym każdy uprawniony do głosowania otrzymuje liczbę głosów równą liczbie kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest nieparzysta lub liczbę głosów większą o jeden od liczby kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest parzysta. Obywatele dobrowolnie dzielą przyznaną im liczbę głosów wobec kandydatów, z zastrzeżeniem, że muszą wykorzystać wszystkie głosy oraz nie mogą przekazać wszystkich głosów wobec wyłącznie jednego kandydata i nie mają możliwości wstrzymania się od głosu.
 5. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą przydzielonych głosów, jeżeli liczba głosów jest równa, odbywa się głosowanie wśród kandydatów z równą liczbą głosów. Jeżeli jeden z kandydatów uzyskał ponad połowę głosów, nie odbywa się druga tura głosowania.
 6. W drugiej turze przysługuje każdemu z Obywateli tylko jeden głos, a głosowanie odbywa się poprzez poparcie jednego lub drugiego kandydata lub wstrzymanie się od głosu. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości bezwzględnej, odbywa się ponowne głosowanie, w którym Obywatele nie mają prawa do wstrzymania się od głosu.
 7. Kandydat, który uzyskał większość bezwzględną, zostaje Prezydentem-elektem i jego kadencja rozpoczyna się z chwilą wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

  „Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Republiki Bialeńskiej, bronić jej niepodległości i suwerenności, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie”

  do którego można dołączyć formułę religijną.
 8. Niezłożenie przysięgi w terminie 24 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub nie zrzeczenie się funkcji niepołączalnej z urzędem Prezydenta przed złożeniem przysięgi jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu Prezydenta i powoduje powtórzenie elekcji prezydenckiej, w której ten kandydat zostanie wykluczony.
 9. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, elekcja zostaje powtórzona.

Rozdział II
WYBORY DO RADY REPUBLIKI

Artykuł 4.
[Sposób skompletowania składu]

 1. Wybory do Rady Republiki są tajne, powszechne, równe i bezpośrednie. Głosowanie w wyborach do Rady Republiki trwa 48 godzin.
 2. Członkami Rady Republiki zostają trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. W przypadków równej liczby głosów, decyzję o tym, kto obejmie mandat w Radzie Republiki, podejmuje Zgromadzenie Narodowe.
 4. W przypadku zgłoszenia się trzech kandydatów, wyborów nie przeprowadza się.
 5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech kandydatów, wyborów nie przeprowadza się, a Prezydent uzupełnia brakujące miejsca poprzez wyznaczenie tymczasowych członków Rady Republiki na okres miesiąca. Po miesiącu Zgromadzenie Narodowe zobowiązane jest do uzupełnienia składu Rady Republiki

Artykuł 5.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

Czynne i bierne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, o ile posiada pełnię praw publicznych.

Artykuł 6.
[Terminy i sposób przeprowadzenia wyborów
]

 1. Prezydent wydaje postanowienie dotyczące wyborów do Rady Republiki nie później niż 14 dni przed końcem kadencji Rady Republiki.
 2. Postanowienie Prezydenta określa:
  a) termin wyborów;
  b) spis osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze;
  c) termin przedstawienia kandydatów na członków Rady Republiki.
 3. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów do Rady Republiki do 48 godzin przed rozpoczęciem głosowania w zarządzonych wyborach.
 4. Kandydaci do Rady Republiki zgłaszają się indywidualnie.
 5. Po zakończeniu zgłaszania się kandydatów, Prezydent ogłasza listę kandydatów.
 6. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydent wydaje postanowienie, w którym ogłasza skład Rady Republiki na daną kadencję.

Artykuł 7.
[Zasady uzupełniania składu w przypadku niewywiązania się regionu z obowiązku wyłonienia członka Rady]

Skreślono.

Rozdział III
PRZEPIS KOŃCOWY

Artykuł 8.
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie 48 godzin od chwili ogłoszenia.